ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Általános termékértékesítési feltételek

1.1 A Tura Fatelep (cím: 2194 Tura, Galábos út 2/a.; továbbiakban: Eladó) által bármely termék Vevő számára történő értékesítése esetén jelen ÁSZF kerül alkalmazásra, mind az azonnal elvihető (telephelyen, raktáron) levő termékek, vagy megrendelés által teljesíthető termékek esetén.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek az Eladó által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb – az Eladó által forgalmazott termékek eladásával és megvásárlásával kapcsolatos – dokumentumokkal összhangban értelmezendő, és a Felek eltérő megállapodása hiányában az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyban a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

 1. Megrendelés

2.1 Eladó által forgalmazott Árukat a Vevő a teljes vételár igazolt kifizetését követően azonnal elviheti vagy átveheti a telephelyen. Készleten nem lévő vagy katalógusból rendelhető áru esetén a megrendelésekor Eladó előleget kér, mely a teljes vételárba beszámításba kerül.

2.2 Amennyiben a Vevő a terméket katalógusból, színminta vagy kiállított minta alapján választotta ki, a megvásárolni kívánt Áruról az Eladó szerződést állít ki, melyet az Eladó képviselője és a Vevő írnak alá (a továbbiakban Szerződés). Vevő az aláírásával igazolja, hogy a termék típusát, színét, kódszámát, méretét illetve a típusát, színét, kódszámát ellenőrizte és azt elfogadja. Katalógusból történő rendelés esetén – amennyiben gyári minta nem áll rendelkezésre –, a vevő tudomásul veszi, hogy a leszállított termék és a fotón szereplő termék színe között árnyalatnyi eltérés lehet, ez nem szolgálhat alapul a termék cseréjére.

2.3. A Vevő kérésére az általa megadott adatok alapján készített vagy részére átalakított, méretre vágott, vagy más módon egyedi gyártással készült Áru esetén a Vevő kizárólagosan felel az általa megadott méretek, mértékek és értékek és az általa adott egyéb adatok és információk helyességéért. Ezt a szerződésen és annak mellékletein aláírásával köteles megerősíteni.

2.4. A megrendelést követően a megrendelt áruban Eladó 48 órán belül (vagy kiszállításig) tud módosítást elfogadni, ez idő után a leadott rendelés módosítása már nem lehetséges!

2.5. A Vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a megrendelésnél megadott e-mailfiók működjön, e-mailek fogadására alkalmas legyen, valamint a megadott e-mailcímen ellenőrzi a számára küldött vásárlással kapcsolatos üzeneteket, beleértve a spam mappát is.

 1. Teljesítés

3.1. Átadás-átvétel határideje

Az áru Vevő részére történő átadásának határidejét a Szerződés tartalmazza. Amennyiben a Szerződésben megjelölt szállítási határidőt Eladó elmulasztja, az esetben erről a tényről köteles Vevőt értesíteni. Az eladó az Áru megérkezését jelző telefonos értesítést követően a megrendelt termékeket 8 naptári napig díjmentesen tárolja. A 8. nap után 4000 Ft + áfa tárolási költséget számít fel, minden megkezdett hét után. Amennyiben Vevő a megrendelt árut az értesítéstől számított 15 napon belül nem veszi át, Eladó fenntartja a jogot a termék külön értesítés nélküli újraértékesítésére. Ebben az esetben az befizetett előleget visszafizeti a Vevő részére.

Abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt áru raktáron van, azonban a Vevő nem kívánja azt azonnal elszállítani, legalább 30% előleget kell fizetnie. A vételárhátralékot raktáron lévő termék esetén az előleg befizetése utáni nyolc (8) napon belül, ill. megrendelés esetén a termék érkezéséről szóló értesítéstől számított nyolc (8) napon belül köteles kiegyenlíteni, majd a terméket átvenni.

3.2. Átadás-átvétel helye

Az Áru átadása a szerződéskötés helyén történik, azaz Eladó székhelyén, illetve telephelyén, szállítás esetén Vevő által kért címen.

A megrendelt termék ára a kiszállítás költségét nem tartalmazza! Az Áru átvételének helyéről történő továbbszállításáról a felek eltérő megállapodása hiányában Vevő köteles saját költségére és felelősségére gondoskodni, kivéve, ha a Vevő külön kérésére szolgáltatást kér az Eladótól a kiszállításra. A kiszállítás költsége ez esetben a háztól házig szállítást tartalmazza.

3.3. Átadás-átvétel

Az átadás-átvétel kizárólag a vételár teljes megfizetése után történhet, melyet a Vevő vagy képviselője aláírásával igazol. Cég, vagy másik személy nevében történő átvétel esetén az eljárási jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.

Az átadás-átvétel kizárólag a Vevő által bemutatott, a vételár teljes kifizetését igazoló, eredeti számla (a továbbiakban: számla) alapján történik.

A termék átvételénél Vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék megfelel-e a megrendelésnek. Amennyiben a termék megfelel a megrendelésnek, a Vevő köteles ezt a termék átadás-átvételekor írásban igazolni.

A Vevő köteles a termék felismerhető hibáit a felismerés után azonnal kifogásolni az Eladó számára.

Amennyiben Vevő az átadás-átvétel során az áru mennyiségével – darabszámával és/vagy súlyával – valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentett be kifogást, illetve reklamációt, ez esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támaszthat igényt Eladóval szemben.

A kárveszély az Áru átvételekor, a Vevőnek történő átadásakor száll át Vevőre, az átadás-átvétel helyszínétől függetlenül (akár Eladó telephelye, raktára, vagy a Vevő által megjelölt cím házhoz szállítás esetén).

 1. Fizetési feltételek

4.1. A vételár megfizetése készpénzben vagy bankkártyával az Eladó pénztárában vagy Eladó bankszámlájára való utalással, illetve a helyszínen átvételkor lehetséges.

4.2. A Vevő a szerződés aláírásával vagy az áru megrendelésével egyidejűleg köteles a teljes vételár 30%-át előlegként kifizetni. Az előleg kifizetése után hátralévő vételárhátralékot a Vevő az Eladó áru megérkezéséről szóló telefonos értesítésétől számított legkésőbb nyolc napon belül köteles kifizetni.

4.3 Késedelmes fizetés esetén Eladó az Áru vételárának bruttó összegére vetítve, napi kamatszámítással, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. Ez a rendelkezés a késedelem 30. napjáig alkalmazható, azt követően Eladó jogosult a Szerződéstől elállni.

4.4 A vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni. Ez nem vonatkozik olyan ellenkövetelésekre, amelyeket Eladó elismert, vagy bíróság jogerősen megállapított.

 1. Késedelem, elállás

5.1 Az eladó késedelmes teljesítése esetén a vevő részére az 5.2. pont alapján befizetett vételárelőleg után a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizeti meg.

5.2 Az eladó és a vevő is mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza (elemi csapás, természeti akadály, háború, rendkívüli korlátozások stb.). Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 3 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a Szerződéstől való elállás.

5.3 Vevő jogosult a megrendeléstől elállni, amennyiben az áru nem került még megrendelésre vagy leszállításra, az eladó az előleg teljes összegét visszaadja.

 1. Termékszavatosság, jótállás (vagy garancia)

6.1. A Tura Fatelep (Eladó) által forgalmazott termékek – a jelzett kivételektől eltekintve – a megrendeléstől függően kívánt méretben, kezeléssel (méretre vágás, vegyi kezelés, gyalulás, stb.) kerülnek értékesítésre.

6.2. Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a törvény által megszabott feltételek szerint garanciát vállal. A garancia a blokkal, számlával és megrendelőlappal érvényesíthető. Amennyiben az átvételkor a terméken sérülés található, a sérült elemet vagy terméket garanciális ügyintézés keretében cseréli. A cseréhez a sérülésről készült fotó és rövid leírás szükséges, melyet a turafatelep@gmail.com e-mail címre kell küldeni. Amennyiben erre nincs mód, a garanciális hiba ellenőrzése és kivizsgálása az Eladó által megbízott személy, alkalmazott helyszíni szemrevételezése alapján is történhet.

Jogszabályi előírás szerint a természetes fahiba nem minősül minőségi hibának, mely a következő lehet:

 1. száradás során keletkező repedések
 2. kékpenész megjelenése
 3. gyantafolyások
 4. csomók, egészséges göcsök jelenléte
 5. impregnált terméknél sókicsapódás
 1. A fa élő anyag, melyre folyamatos hatással van a levegő páratartalma. Ennek megfelelően a fa a tömörségétől függően, egyedi mértékben zsugorodik illetve tágul. Ez általában hosszirányú repedésekkel, hasadásokkal jár az idő múlásával, mely természetes jelenség, ezért nem tartozik a garanciális vagy jótállási jogok közé.
 2. A fa felszíni elszíneződését okozó kékpenész jelenléte nem kárt okozó, minőségi kifogás, mivel az nem tartozik a farontó, bomlasztó kártevők közé, a faanyag szerkezetére, szerepére káros hatással nincs, csupán esztétikai problémát okoz. A farontó gombák illetve kártevők elleni vegyi kezelés erre a gombatípusra nem vonatkozik, arra a kezelőanyag gyártója nem vállal garanciát, mivel csupán esztétikai problémát okoz.
 3. A megmunkálás illetve raktározás során a fenyő fűrészárun megjelenő gyantacseppek –foltok vagy gyantafolyás szintén nem minősül minőségi hibának, mivel az a fa érésének természetes folyamata.
 4. A természetes fahibák, göcsök, csomók, kisebb deformitások, színárnyalati eltérések a fa egyedi tulajdonságai, melyek nem károsítják a faanyag mechanikai tulajdonságait. A színbeli eltérések az idő múlásával, a fa érésével elmúlnak vagy jelentősen enyhülnek.
 5. Az impregnálás során bevitt vegyi anyagok a fában levő gyanta folyásával illetve a fa felületén kicsapódással foltokat okozhatnak. Ez a fa szerkezeti tulajdonságait nem befolyásolja, ezért nem számít minőségi hibának.

6.3. Vevőt Eladó hibás teljesítése esetén megilletik a szavatossági jogok.

6.3.1. Vevő a szavatossági igényeit olyan termék esetén érvényesítheti, amely az eladáskor nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A kellékszavatossággal Eladó vállalja, hogy olyan terméket adott el a Vevőnek, amely kifogástalan, nincs rejtett hibája. Az Eladó (a termékben már a vásárláskor meglévő) hiba miatt felelősséggel tartozik a Vevő felé. Azt, hogy hiba (oka) már vásárláskor megvolt a termékben, a Vevőnek kell bizonyítania. Fogyasztó esetén ezt az első 6 hónapban az Eladó kötelessége bizonyítani, 6 hónap eltelte után a Fogyasztó kötelessége. Az eladáskor a Vevő (Fogyasztó) által ismert hibára nem lehet szavatossági (vagy jótállási) igényt érvényesíteni!

6.3.2. Amennyiben – szavatosság esetén – beigazolódik, hogy a termék hibás volt, az Eladó köteles a hibás dolgot megfelelő határidőn belül cserélni. Amennyiben az eladó ezt megtette, akkor a Vevő nem léphet vissza a szerződéstől, illetve nem kérhet árcsökkentést. Amennyiben az Eladó nem cserélte ki a terméket, akkor Vevő jogosult megfelelő árcsökkentést kérni, avagy a szerződéstől elállni. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet a szerződéstől visszalépni.

6.3.3. Termékszavatosság esetén a gyártó vállal felelősséget a termékre vonatkozó minőségi követelmények megtartásáért. Az adott termék cseréjéért az Eladó ezért a gyártóhoz fordulhat, vele végeztetheti el.

6.4. A vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, nyugta vagy jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

6.5. A minőségi kifogások intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) előírásai az irányadóak.

Eladó köteles a Vevő kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, annak másolatát Vevő részére átadni, és a Vevő igényének teljesíthetőségéről a jegyzőkönyv felvételekor, de legkésőbb 30 napon belül Vevőt értesíteni.

6.6. Hibás termék vásárlása

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó mentesül a szavatossági felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát Vevő a szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, és amely hibára tekintettel a terméket Vevő csökkentett áron vásárolta. Eladó szavatossági felelőssége ilyen esetben csak a Vevő által nem ismert egyéb hibáért áll fenn.

 1. Egyéb rendelkezések

7.1 Amennyiben Vevő a termék átvétele előtt az értesítési címét megváltoztatja, köteles a címváltozásról Eladót tájékoztatni. Amennyiben Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

7.2. Vevő tudomására szolgál, hogy az általa az Eladótól megrendelt méretre vágás, gyalulás, vegyi kezelés, szállítás, stb. esetén a számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.

7.3. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.4. A Tura Fatelep panaszkezelési módja: a vevő jogosult az Eladó telephelyén, vevőszolgálati irodájában vagy üzletében személyesen, illetőleg írásban vagy telefonon jelezni panaszát, ezen kívül a telephelyen jól hozzáférhető helyen elhelyezett Vásárlók Könyvébe történő beírásra, amelyet a Tura Fatelep köteles 30 napon belül levélben megválaszolni.

7.5. Vevő panaszával a főbb ellenőrzési szervekhez (az illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint az illetékes megyei Békéltető Testületekhez) is fordulhat panaszával. Ezek pontos elérhetősége Eladó áruházának területén jól látható helyen van kihelyezve. A Budapesti Békéltető Testület postacíme: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.6. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyból eredő esetleges jogvitákban a felek egyeztetésre kötelesek, ha ez nem vezet eredményre, a jogvitában a Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el, kivéve, ha a felek a Szerződésben ettől eltérő bírósági kikötést alkalmaztak.

7.7. A Tura Fatelep értékesítési célú, illetve vevőszolgálati tevékenység folytatása céljából történő adatkezelése:

Az adatkezelés a Vevő önkéntes hozzájárulásán alapul, az általa megadott adatokat a Tura Fatelep direkt marketing, értékesítési, illetve vevőszolgálati tevékenységgel foglalkozó alkalmazottai kezelik.

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását is, valamint – ha annak törvényi feltételei fennállnak – tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. A Vevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Vevő adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit, kérdéseit, hozzájárulásának visszavonását a turafatelep@gmail.com e-mail címre küldheti. A hírlevelekről való leiratkozás a https://fateleptura.hu weboldalon is lehetséges. Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogait megsértették, a Vevő bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

Eladó által alkalmazott adatvédelmi szabályok részletesen a vevőszolgálatokon és Eladó honlapján elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatók.

7.8. Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Amennyiben az érvénytelenné vált rendelkezés akadálya a felek közötti Szerződés teljesítésének, a felek egyeztetésre kötelesek.

 1. Reklamáció, panasz

A Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz, észrevétel megtehető személyesen a Termék átvételekor vagy a Tura Fatelep telefonszámán illetve e-mailben.

Az Eladó a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva, és azt írásban foglalva kell továbbítsa a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő dokumentum jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetnie kell.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

– Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
E-mail: fogyved@pest.gov.hu
Tel.: 06 (1) 459-4843

– Pest Megyei Békéltető Testület:

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Tel.: 06 1 792-7881

Bíróság:

Az ügyfél döntése alapján a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz is fordulhat.

 1. november 05.